Činnosť organizácie

Svojou činnosťou chceme prispieť k začleneniu osôb so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti a zmierňovať nepriaznivé dôsledky ich zdravotného postihnutia tak, aby sa rešpektovala ich individualita, možnosti vývoja, schopnosti a potreby.

 

Medzi našu hlavnú činnosť patrí poskytovanie sociálnych služieb v Dennom stacionári Forresta Gumpa.

Pobyt v zariadení denného stacionára zvyšuje kvalitu života prijímateľovi sociálnej služby a normalizuje ho v rodine. To znamená, že osoba so zdravotným postihnutím ostáva v rodine a čas dňa trávi v kolektíve seberovných, kde vykonáva zmysluplnú činnosť s cieľom rozvoja svojej osobnosti. Zároveň  rodina, ktorá zabezpečuje celodennú starostlivosť pre svojho handikepovaného príbuzného, je na niekoľko hodín z dňa odbremenená od tejto starostlivosti a tým je jej umožnená sebarealizácia, či už v pracovnom procese,  alebo v inej oblasti života.

 

Ďalšie činnosti:  

  • sociálne poradenstvo, napr. v oblasti poskytovania príspevkov na kompenzáciu zdravotného postihnutia,  
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • ekonomické poradenstvo pre osobných asistentov, pre invalidných občanov, pre chránené dielne, pre neziskové organizácie, 
  • sprostredkovanie osobných asistentov.