Činnosť denného stacionára

Denný stacionár poskytuje tieto služby:

  • pobyt v pracovných dňoch  v čase od 6,45 – 15,45 hod.,
  • pomoc pri odkázanosti, ako napr. pomoc pri sebaobsluhe, 
  • sociálnu rehabilitáciu, ktorou je podpora samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, nácvik sebaobsluhy, používanie špeciálnych pomôcok, vykonávanie  jednoduchých prác a pod.,
  • rozvoj pracovných zručností za účelom obnovy, udržania a rozvoja fyzických, mentálnych a  pracovných schopností klienta a osvojenia pracovných návykov a zručností, ako napr. triedenie, lepenie, strihanie, modelovanie, montážne a demontážne práce,  šitie, samoobslužná činnosť, príprava jednoduchých jedál, stolovanie, upratovanie a pod., 
  • záujmovú činnosť, ktorej súčasťou je  kultúrna, spoločenská a športová  činnosť s cieľom rozvíjania estetického cítenia a celkového rozvoja osobnosti, ako napr. hudobný, dramatický, výtvarný, športový krúžok a krúžok anglického jazyka.   
  • iné terapie, ako napríklad hipoterapia, bibliotrapia, arteterapia,
  • sociálne poradenstvo nielen pre svojich klientov, ale aj pre ich rodiny,
  • sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci
  • a stravovanie