CENA  A  JEJ  SPLATNOSŤ

1. Cena

Celková cena za pobyt v dennom stacionári sa odvíja od ceny 1,- € za hodinu pobytu. 

Klient môže dochádzať do zariadenia buď na 4 alebo na 8 hodín denne. 

Klient platí za služby zálohu v rozmedzí od 40 - 130€. 

 

Príklad zálohy za poskytované služby: 

- pri 4 - hodinovom  pobyte  záloha 40 € 

- pri 8 - hodinovom pobyte záloha 80€ - 130 €

 

V cene sú zahrnuté tieto sociálne služby:

  • pomoc pri odkázanosti na inú osobu, t.j. pomoc pri sebaobsluhe,
  • sociálna rehabilitácia,
  • rozvoj pracovných zručností,
  • záujmová činnosť,  
  • sociálne poradenstvo,  
  • desiata a olovrant,
  • pitný režim.

Keďže len desiata a olovrant sú súčasťou ceny, za zvyšnú stravu klient, resp. zákonný zástupca dopláca. A to takto:

 - raňajky: 1 €/ks

 - obed (veľká dávka): 3,48 €/ks (príklad: polievka 0,4l, 150 gr. mäsa, 200 gr. príloha,  50 gr. šalát) 

 - obed (malá dávka): 1,74 €/ks (príklad: polievka 0,3l, 75 gr. mäsa, 100 gr. príloha, 30 gr. šalát)

 

Aktuálne odoberáme obed z reštaurácie NAŠA s.r.o., Košice, ktorá nám ponúka každý deň výber z piatich jedál.

 

Odoberať raňajky a obed nie je povinné, klient si ich môže nosiť z domu.

 

2. Splatnosť ceny

 

Vyúčtovanie služby, teda záloh,  sa robí vždy k 30. júnu, k 31. decembru a k ukončeniu zmluvy, podľa skutočnej dochádzky klienta. 

 

a) Záloha za služby je splatná do 6. dňa príslušného mesiaca.

b) Cena za obedy a raňajky je splatná pozadu. Jej výška sa vypočítava na základe počtu skutočne odobratej stravy za predchádzajúci mesiac. Dátum splatnosti je do 3 pracovných dní od mesačného vyúčtovania stravy.